Aneks do Regulaminu

 

Aneks do Regulaminu VI Ogólnopolskiego Konkursu Waltorniowego im. prof. E. Golnika

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Współorganizatorem jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.
 1. Celem konkursu jest:
 • wyłonienie najlepszych młodych instrumentalistów,
 • podnoszenie poziomu kształcenia w zakresie gry na waltorni,
 • konfrontacja osiągnięć uczniów i studentów,
 • dokonanie przeglądu poziomu nauczania,
 • wzajemna wymiana doświadczeń uczestników Konkursu i ich pedagogów.
 1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz studenci i absolwenci Akademii Muzycznych.
 1. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:
 • młodzieżowej –wyłącznie uczniowie szkół muzycznych II st.
  (z wyłączeniem osób posiadających już status studenta),
 • otwartej – studenci AM oraz absolwenci do lat 30.
 1. Konkurs będzie przeprowadzony w formie on-line.
 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch etapach dla kat. młodzieżowej oraz w trzech etapach dla kat. otwartej.
 1. Przesłuchania nadesłanych nagrań będą się odbywać w formie stacjonarnej w kategorii młodzieżowej, w formie mieszanej (I etap w formie zdalnej, II i III etap w formie stacjonarnej) dla kategorii otwartej. Z uwagi na sytuację pandemiczną organizatorzy dopuszczają zmianę trybu pracy jury.
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
 • wysłanie karty zgłoszenia uczestnika,
 • przesłanie linku do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube.  Link należy przesłać na adres: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
  Uczestnicy przesyłają tylko jeden link. Przesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją.
 • Nagranie musi być „niepubliczne”, mieć wyłączoną możliwość komentowania oraz oceniania. Na prośbę organizatora konkursu uczestnik wyraża zgodę do upublicznienia nagrania oraz udostępnienia go na stronie internetowej szkoły.
 • Nagranie musi spełniać parametry określone w załączniku nr1 do niniejszego Regulaminu.
 • Nagrania nie spełniające zawartych wymogów nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 • Tytuł nagrania powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły/uczelni.
 • Opis nagrania powinien zawierać program w kolejności wykonywanych utworów.
 1. Zrealizowane nagranie musi spełniać następujące warunki:
 • Nagranie całego programu powinno być zrealizowane jednym ujęciem, bez cięć i montażu.
 • Nagranie nie może być poddane edycji, tzn. należy dokonać rejestracji całego repertuaru wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w jego trakcie.
 • Nagranie musi być wykonane z jednego ujęcia kamery w planie ogólnym obejmującym całą sylwetkę uczestnika lub uczestników ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu oraz aparatu gry.
 • Nagranie musi przedstawiać całą sylwetkę osoby lub osób wykonujących program z odległości umożliwiającej identyfikację uczestników.
 • Instrukcja dokonywania nagrań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 1. W związku ze zmianą formy Konkursu na tryb on-line wprowadzone zostają terminy   nadsyłania nagrań dla poszczególnych etapów i kategorii i zmiany programowe.
  .
  a) Kategoria młodzieżowa:
 • nagrania I iII etapu muszą zostać dosłane do dnia 09.12.2021;
 • z programu II etapu zostaje usunięta pozycja obowiązkowa: A. Głazunow – Reverie..
  b) Kategoria otwarta:
 • nagranie I etapu musi zostać dosłane do dnia 26.11.2021;
 • 29.11.2021 na stronie Szkoły, na stronie waltornia.pl oraz stronie Konkursu zostanie umieszczona lista osób dopuszczonych do II i III etapu;
 • osoby dopuszczone do II i III etapu muszą dosłać nagrania w/w etapów do dnia 09.12.2021.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo archiwizowania nagrań przesłuchań konkursowych.
 1. Oceny uczestników Konkursu dokona Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej.
 1. Spotkanie jurorów w celu wyłonienia laureatów Konkursu nastąpi w siedzibie OSM I iII st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, w dniach 11-12.12.2021.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane 13.12.2021 r. na stronie internetowej Szkoły, na portalu waltornia.pl oraz na stronie Konkursu.
 1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne oraz Dyplomy Laureatów.
 1. Poziom uczestników Konkursu, w każdym etapie oceniany jest w skali od 10 do 25 punktów.
 1. Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:
 • intonacja i jakość brzmienia,
 • interpretacja i stylowość wykonania,
 • artykulacja,
 • barwa,
 • prezentacja sceniczna.
 1. Do II etapu Konkursu zakwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskają średnią ocenę co najmniej 18 pkt w I etapie.
 1. Decyzje Jury są ostateczne.
 1. Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikują się do:
 • II etapu w Kategorii Młodzieżowej
 • III etapu w Kategorii Otwartej  otrzymają Dyplom Finalisty Konkursu.
 1. Uczestnik uzyska tytuł Laureata Konkursu, jeżeli:
 • w II etapie Kategorii Młodzieżowej,
 • w III etapie Kategorii Otwartej uzyska ocenę w przedziale 21-25 punktów.
 1. Laureat konkursu otrzymuje uprawnienia, o których jest mowa w art. 44zh ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną), art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych) lub przepisach wydanych na podstawie 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).
 1. Zgłoszenia i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych należy przesłać
  do dnia 31 października 2021 r. na specjalnym formularzu dołączonym do niniejszego regulaminu, na adres szkoły:
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
  Sosnowa 9, 93 – 102 Łódź
  Opłata wpisowa w wysokości 120 PLN obowiązuje dla kategorii otwartej.
  Uczestnicy kategorii młodzieżowej są zwolnieni z niniejszej opłaty.
  Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto szkoły:
  68 1
  010 1371 0018 1813 9134 0000.
 1. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela: sekretariat szkoły oraz   kierownik artystyczny – Marek Medyński, tel. 605-222-792
  e-mail: m.medynski@wp.pl ;
  strona internetowa szkoły http://www.muzyczna-sosnowa.pl
 1. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:
  Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
  OSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego,
  Sosnowa 9, 93 – 102 Łódź
  reprezentowana przez dyrektora.
  kontakt: tel. +48 (42) 681-15-68 (69),
  email: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Beata Florek jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania  i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
  Centrum Edukacji Artystycznej
  Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa,
  reprezentowane przez dyrektora.
  Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa1, w tym wynikających  ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.
  Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na: https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu VI Ogólnopolskiego Konkursu Waltornistów

 

PRZYGOTOWANIE FILMU

Film należy zarejestrować zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie (m.in. jedno ujęcie z jednej kamery, bez montażu, widoczna cała sylwetka itd. – szczegóły w punkcie 16 regulaminu).

Wyjaśnienie: wiele kamer zapisuje pliki o wielkości do 4 GB – przy dłuższych nagraniach należy wszystkie pliki umieścić w programie do edycji wideo bezpośrednio jeden po drugim i wyrenderować jako jeden film. Nie jest to uważane za montaż.

Wskazówki opcjonalne:

 • Wolno używać zewnętrznych mikrofonów, oddzielnych rejestratorów, stosować korekcję dźwięku, delikatną kompresję dynamiczną itp. – jeśli jest taka potrzeba i posiada się odpowiednie możliwości. Nie wolno jednak robić cięć w materiale audio / wideo, a synchronizacja dźwięku z obrazem musi być idealna.
 • Ewentualny pogłos proszę stosować z dużym umiarem, ponieważ sala, w której będą odsłuchiwane nagrania, posiada swój naturalny pogłos.
 • Jeśli nagranie realizowane jest w małym pomieszczeniu, w którym wzmacniają się w sposób nienaturalny niskie częstotliwości, można zastosować korekcję w celu osłabienia tego efektu, jeśli jest to możliwe.
 • Jeśli używane są mikrofony wbudowane w kamerę, zazwyczaj mamy do wyboru dwie opcje ustawiania poziomu dźwięku – „Auto” i „Manual”. Przy włączonym „Auto” kamera ustawi poziom automatycznie, ale najczęściej zastosuje niezbyt ładnie brzmiącą kompresję dynamiczną i nadmiernie spłaszczy dynamikę. Przy włączonym „Manual” zostanie zachowana naturalna rozpiętość dynamiczna. Należy wówczas ustawić poziom ręcznie przy pomocy pokręteł lub przycisków. Powinno się ustawiać poziom na najgłośniejszym fragmencie i obserwując miernik pozostawić kilka dB zapasu.
 • Jeśli istnieje możliwość zarejestrowania dźwięku w formacie bezstratnym (LPCM), dobrze jest włączyć takie ustawienie w kamerze. W ustawieniach renderowania filmu także należy wówczas zastosować LPCM (wav). Co prawda YouTube i tak zastosuje stratną kompresję, ale będzie to tylko jednokrotne przetworzenie materiału – przez serwis YouTube właśnie. Standardowa częstotliwość próbkowania dźwięku w materiale audio-wideo to 48 kHz, ale YouTube zaakceptuje każdą inną częstotliwość.

 

Wyjaśnienia dotyczące aneksu:

Punkt 8

Uczestnicy przesyłają tylko jeden link – należy przez to rozumieć jeden link na dany etap.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ojej!

Zauważyliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie. Tymczasem może ona funkcjonować między innymi dzięki reklamodawcom. Staramy się, żeby reklamy nie były denerwujące i nachalne oraz by nie utrudniały korzystania z serwisu. Wyłącz proszę blokowanie reklam na stronach Konkursu Waltorniowego im. Edwina Golnika. Dziękujemy.

ZamknijOdśwież
Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro